یکی از روش های درمانی در فیزیوتراپی الکتروتراپی است. در الکتروتراپی درمان به وسیله دستگاههای ویژه انجام می‌شود این دستگاهها معمولاً امواج خاصی را (امواج مایکرو ویو؛ امواج کوتاه رایویی؛ امواج مافوق صوت؛ امواج الکتریکی) که همگی توسط دستگاه به شکل خاصی تولیدشده و تغییر می‌یابند(مدوله می‌شوند).

دستگاه هاي مورد استفاده در الكتروتراپي با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگي ، بازآموزي و تقويت عضلات بيماران مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infrared)
اشعه مادون قرمز امواجی با طول موج 1000 تا 40000 آنگستروم می‌باشد كه وقتی با بدن برخورد می كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان می‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدی كه به علت سيكل درد ايجاد شده‌اند می شود. موارد كاربرد : 1- كاهـــش درد 2- كاهش اسپـاسم 3- كاهـش سفتـی 4- افزايش دامنه حركتی 5- صدمات و ضايعات ورزشی 6- آماده سازی بيمار برای انجام حركات‌ ورزشی‌ و تكنيكهای ‌درمانی
2استفاده از کيسه داغ (HP : Hot Pack)
كيسه مخصوصی است كه دارای گرمای مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهای زير را دارد. موارد كاربرد : 1- كاهش اسپاسـم 2- كاهــش درد 3- كاهش‌چسبندگی 4- کاهش سفتی بافت نرم 5- فزايش دامنه حركتی 6- كاهش گرفتگی عضله 7- آماده‌سازی‌‌ بيمار‌ برای‌ انجام‌ حركات‌ ورزشی‌ و تكنيكهای‌ درمانی
3استفاده از امواج مافوق صوت (US : Ultra Sound)
امواج مافوق صوت با فركانس بيش از 20000 هرتز و شدت 0.5 تا 3 ولت بر سانتيمتر مربع با عمق نفوذ حدود 5 سانتيمتر كه با ايجاد گرمای عمقی در بدن باعث افزايش گردش خون و نفوذ پذيری غشاء سلولی و نيز تخليه منطقه درمان از مواد دردزا می‌شود. موارد كاربرد : 1- از بين بردن چسبندگـی 2- كاهش التهاب 3- كاهش اسپاسم عضلانی 4- كاهش درد و ... 5- آزاد‌سازی‌‌ بافت‌ از مواد دردزا 6- افزايش‌دامنه‌حركتی
4امواج دياترمی (SWD : ShortWave Diathermy , MWD : MicroWave Diathermy):
از انواع امواج كوتاه راديويی است که طول موج SWD مورد استفاده در فيزيوتراپی 11 متر و فركانس آن حدود 27.12 مگاسيكل می‌باشد.طول موج MWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 12 سانتیمتر و فرکانس آن 2450 مگاسیکل می باشد که باعث ایجاد گرمای عمیقی در ناحیه درمان می شود. موارد كاربرد : 1- كاهش اسپاسم 2- كاهش درد 3- افزايش دامنه حرکتی
5استفاده از جريان گالوانيک (Galvanic)
در عضلاتی که به علت قطع عصب و يا ضايعه عصبی قادر به انقباض نيستند ، زمان تحريک بالايی لازم است تا جريان به همه فيبر های عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جريان گالوانيک با شدت 0.5 تا 2.5 ميلی آمپر ، ولتاژ کمتر از 100 ولت ، زمان تحريک 100 و 300 و 1000 و 3000 ميلی ثانيه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله می شوند. موارد كاربرد : 1- ضايعات نخاعی 2- قطع عصب 3- نروپاتيهای شديد
6 استفاده از جريان فاراديک (FAR : Faradic)
جريانی با زمان تحريك كوتاه است يعنی با زمان تحريك 0.1 و 0.3 و 1 و 3 ميلی‌ثانيه و در مواردی كه عصب سالم بوده ولی عضله توانايی لازم برای انقباض را ندارد به كار می رود. موارد كاربرد : 1- سكته مغزی 2- بيماران ناتوان 3- بعد از تاندون ترانسفر 4- سالمندان ناتوان C.V.A 5- نروپاتيهای خفيف و ميوپاتيها
7 استفاده از جريان های پرفرکانس (IF : Interferential)
در اين جريان از تداخل دو جريان پرفركانس ، يك جريان مدوله شده كم فركانس ايجاد می شود که امواج 2000 هرتز آن جهت تقويت عضلات عمقی و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده می‌شود موارد كاربرد : 1- كــاهــش درد 2- كاهش التهاب 3- تقويت عضلات 4- كــاهــش ادم 5- بازآموزی عضلات 6- درمان‌ بی‌اختياری ‌ادرار
8(TENS : Transcutaneous electrical nerve stimulation)
تنس (TENS) يعنی با استفاده از جريان الكتريكی از طريق پوست باعث تحريك عصب ناحيه درمان شويم و جريانی با فركانس 50 تا 150 هرتز می باشد كه شدت آن بين 12 الی 30 ميلی آمپر می باشد كه با اشكال مختلف و به صورت ضربه ای و نرمال طراحی شده است و از طريق بسته شدن دريچه درد و ترشح مواد شبه مورفینی همانند آندروفين باعث کاهش درد می شود. موارد كاربرد : 1- كاهش‌ دردهای عصبی 2- كاهــش اسپاسم 3- كاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی 4- كاهش ‌دردهای ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضايعات ‌ورزشی 5- كاهش دردهای مزمن و مداوم مثل كمر درد ، سردرد و ...
9 (HV : High Voltage)
جریانی که ولتاژ آن 100 تا 500 ولت بوده با موج های دوقله ای منوفازیک (Twin Peak Monophasic) و دیوریشن کوتاه برای هر پالس. موارد كاربرد : 1- افراد ديابتی 2- زخمهای فشاری 3- بيماران سرمازده
10 استفاده از اشعه ليزر (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
تقويت نور بوسيله گسيل تشعشع تحريك شده که به اختصار ، ليزر (LASER) خوانده می شود. در فيزيو تراپی از ليزر كم توان جهت ترميم و كاهش درد و ... استفاده می شود. موارد كاربرد : 1- كاهش التهاب 2- كاهش درد 3- كاهش چسبندگی 4- تاندونيت و بورسيت
11(UV : Ultraviolet)
اشعه با طول موج 1800 تا 3900 آنگستروم و با عمق نفوذ كمتر از 0.1 ميلی متر است و با تأثيرات شيميايی كه در بافت های بدن ايجاد می كند جهت درمان برخی از اختلالات و بيماريهای پوستی و جلدی به كار می رود و بنابراين جريان خون و در نتيجه ساخت و ساز در ناحيه را افزايش داده و به ساخته شدن ويتامين D نيز كمك می شود. موارد كاربرد : 1- ترميم زخم بسته 2- استئو مالاسی 3- زخم عفونی
12 استفاده از ویبراتور يا Vibrator
ماساژ عبارت است از يك سری حركات منظم و ريتميك كه توسط يك فيزيوتراپيست ماهر و يا با استفاده از يك دستگاه ويبراتور انجام می شود و بر روی سيستم عصبی عضلانی و گردش خون تأثير می گذارد. موارد كاربرد : 1- ايجاد آرامش در بدن 2- كاهش‌چسبندگی 3- كمك به بازگشت خون 4- كاهش درد 5- تخليه ترشحات ريه 6- كاهش اسپاسم