بايوپترون(نور درمانی)

bioptron

نور درمانی(بیوپترون) موثر در درمان محل اسکار ،جوش و تبخال