حضور علی مشهدی یکی از کمدین های معروف کشور در کلینیک