حضور پیشکسوتان فوتبال آقای کاشانی و ضیایی به همراه آقای نیکبخت واحدی