سالن ورزشی مجزا یکی ازامتیازات مهم این کلینیک می باشد که درمحیطی کاملا ورزشی و با داشتن جدیدترین ابزار ورزشی میتواند به بهبود بیماران یاری رساند.

بیماران پس ازگذراندن مرحله اول درمان بایستی مرحله بعدی را دریک سالن ورزشی به تقویت عضوآسیب دیده بپردازند.

یک سالن ورزشی مجهز کمک میکند بیمار هر چه سریعتر بهبود پیدا کند.