مدیریت کلینیک برای آسودگی خاطر بیماران پارکینگ اختصاصی مجزا در نظر گرفته است که بیماران بتوانند به راحتی خودروی خود را پارک کنند.