کابین خانم ها و آقایان

FER_8503

کابین های فیزیوتراپی با توجه به داشتن فضای کافی در دو سالن مجزا جهت آقایان و خانمهادر نظر گرفته شده است.

FER_8538

کابین های خانمها در سالن دیگری جهت راحتی و آسایش بانوان بیمار است.