31/01/2017

درمان آقای نامجو مطلق

31/01/2017

حضور علی مشهدی یکی از کمدین های معروف کشور در کلینیک

27/11/2016

جواد قارایی

  جواد قارایی یکی از مستند سازان خوب کشورجهت مداوای آسیب  دیدگی خود به کلینیک راجعه نمودند و امیدوارند این کلینیک میتواند درمان مناسب را انجام دهد
11/01/2016

حضور بهداد سلیمی جهت درمان

بهداد سلیمی جهت درمان به کلینیک فیزیوتراپی بهنام مراجعه کردند. به همراه بهداد سلیمی آقای رودکی از جودو کاران خوب تیم ملی کنار ایشان بودند. به جز […]