08/06/2017

درمان سریع علیرضا نیکبخت واحدی در کلینیک با لیزر پر توان هیرو

18/04/2017

مراجعه سعید عرب جهت درمان به کلینیک

04/02/2017

حضور احسان حدادی در کلینیک جهت مداوا

31/01/2017

درمان آقای نامجو مطلق