دستگاه کینزیس ویسله ایست برای تقویت عضلات اندامهای فوقانی وتحتانی در الگوهای فانکشنال

IMG_0080