مغناطیس درمانی

آسیبهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی به بافت باعث دپلاریزاسیون غشاء سلول گردیده و در نتیجه باعث

برهم خوردن نفوذپذیری یون سدیم به داخل سلول می گردد.

مغناطیس درمانی باعث رپلاریزاسیون غشاء سلول و در نتیجه تعادل یونهای سدیم و پتاسیم بیرون و

درون سلول می گردد که این عمل موجب تسریع روند ترمیم بافت می شود.

مهمترین اثرات مغناطیس درمانی

• اثرات ضد التهابی

• اثرات ترمیمی بافت

• اثرات Bio stimulation

• اثرات ضد ادم