11

مغناطیس درمانی

آسیبهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی به بافت باعث دپلاریزاسیون غشاء سلول گردیده و در نتیجه باعث

برهم خوردن نفوذپذیری یون سدیم به داخل سلول می گردد.

مغناطیس درمانی باعث رپلاریزاسیون غشاء سلول و در نتیجه تعادل یونهای سدیم و پتاسیم بیرون و

درون سلول می گردد که این عمل موجب تسریع روند ترمیم بافت می شود.

مهمترین اثرات مغناطیس درمانی

• اثرات ضد التهابی

• اثرات ترمیمی بافت

• اثرات Bio stimulation

• اثرات ضد ادم

محصولات کلینیکی شامل

• دارای 2 کانل خروجی

• نمایشگر 4.3” لمسی

• 48 برنامه درمانی ذخیره شده و 20 حافظه خالی

• فرکانس 1 – 100 Hz

• دارای مجموعه کاملی از اپلیکاتورها جهت کاربرد در نواحی مختلف بدن شامل :

تشک مغناطیسی با شدت میدان 400G

بالش مغناطیسی با شدت میدان 300G

اپلیکاتور Flexible با شدت میدان 300G

1 جفت سولونوئید با شدت میدان 100G

12

موارد کاربرد

• Cervical Pain Fractures

• Lumbago Delay of consolidation

• Sciatica Pseudoarthorosis

• Head neuralgia Osteoporosis

• Body neuralgia Arthritis

• Paresis Periarthritis

• Toothaches Arthrosis

• Bed sores Sprains

• Skin lesions pathologies Dislocation

• Urogenital diseases Stiff neck

• Menstrual problems Bruises

• Gastritis Contractures

• Hemorrhoids Strains / Tears

• Ulcerative colitis Cellulite

• Nephritis Myositis

• Vascular pathologies Multiple sclerosis

• Migraine / Cephalagia Tendonitis

• Bronchial asthma Carpal tunnel syndrome

• Cold hands Bursitis

• Acute pains Epicondylitis

• Chronic pains Metatarsal